Daynov/Bogatov

CEV - Euro Masters 11/04 08:59 - Lomba/Barthelemy v Daynov/Bogatov 9-15